Budowa strefy

Budowa strefy

Witaj­cie. Tak jak wspo­mi­na­łem na gru­pie, uru­cha­mia­my stre­fę PATRONITE. Jak na razie jest to demo stre­fy, jesz­cze nad nią pra­cu­ję. Sama kwe­stia dostę­pu do stre­fy dla zalo­go­wa­nych nie jest jesz­cze roz­wią­za­na,...
Dieta wyprawowa

Dieta wyprawowa

   Nad­cho­dzi czas wyjaz­du na week­en­do­wą, a może nawet tygo­dnio­wą wypra­wę. Woj­tek – miło­śnik leśnych wędró­wek – skru­pu­lat­nie roz­kła­da na pod­ło­dze swój ekwi­pu­nek, spraw­dza­jąc, czy o wszyst­kim pamię­tał....