W głuszy

W głuszy

Choć żaden ze mnie „radio­wiec”, dałem się namó­wić (bez opo­rów) na roz­mo­wę z Paw­łem Droz­dem, któ­ry pro­wa­dzi pod­cast Brzmie­nie Świa­ta z lotu Droz­da Jest to autor­ski pod­cast poświę­co­ny pozna­wa­niu świa­ta oraz temu,...