BLOG

Dieta wyprawowa

Dieta wyprawowa

Przy­go­to­wu­jąc się do wypra­wy nale­ży trzy­mać się kil­ku pod­sta­wo­wych zasad, któ­re są wspól­ne dla wędró­wek week­en­do­wych i tych dłuż­szych. Gene­ral­nie – żyw­ność powin­na być lek­ka i pożyw­na (skon­den­so­wa­na, musi zaj­mo­wać jak naj­mniej miej­sca, lecz jed­no­cze­śnie dostar­czać dużo ener­gii) oraz być względ­nie szyb­ka do przygotowania.

czy­taj dalej
Pierwsze kilometry 2022

Pierwsze kilometry 2022

Wybi­ła godzi­na 7:00, obo­zo­wą ciszę – choć roz­śpie­wa­ną przez pta­ki – prze­szył dźwięk budzi­ka. Jakoś z zamknię­ty­mi ocza­mi odna­la­złem wino­waj­cę, a potem jed­nym okiem wyłą­czy­łem jego jazgo­tli­we brzmie­nie. Wte­dy doj­rza­łem – mam inter­net! Moje sal­do doĺa­do­wał auto­mat, więc pręd­ko spraw­dzi­łem pogo­dę. Choć wiał sła­by wiatr, o godzi­nie 11 miał nastą­pić zwrot sytu­acji. Posta­no­wi­łem więc jesz­cze chwi­lę pole­żeć, wie­dzia­łem bowiem że dziś dosta­nę wycisk.
Bło­gi stan nie potrwał zbyt dłu­go, wsta­łem więc i wsko­czy­łem w zim­ne ubra­nia. Na mej twa­rzy wyma­lo­wał się gry­mas i posta­no­wi­łem, że do kolej­ne­go poran­ka przy­go­tu­ję się lepiej –  po pro­stu wrzu­cę do bedrol­la ubra­nia dzien­ne, i rano będą z pew­no­ścią cie­plej­sze. A tym­cza­sem roz­pa­lę ogni­sko, i choć tro­chę się ogrze­ję. Kil­ka iskier na hub­kę, parę wde­chów i wydechów.

czy­taj dalej
Budowa strefy

Budowa strefy

Witaj­cie. Tak jak wspo­mi­na­łem na gru­pie, uru­cha­mia­my stre­fę PATRONITE. Jak na razie jest to demo stre­fy, jesz­cze nad nią pra­cu­ję. Sama kwestia…

czy­taj dalej