BLOG

W głuszy

W głuszy

Tomasz Pater­ski jest w tra­sie od ponad roku. Dro­gą wod­ną zamie­rza prze­mie­rzyć Skan­dy­na­wię z fina­łem w Hel­sin­kach. Ma dwo­je kom­pa­nów: psa i wydrę. Wydra to kanu, któ­re powsta­ło na bazie kon­struk­cji wyko­rzy­sty­wa­nych przez ame­ry­kań­skich tra­pe­rów z XIX wie­ku. Więk­szość przed­mio­tów, któ­re Tomasz ma przy sobie swo­je korze­nia­mi się­ga daw­nych cza­sów, cho­ciaż w jego obo­zie w Szwe­cji, nad brze­giem zamar­z­nię­te­go jezio­ra, nie brak urzą­dzeń jak naj­bar­dziej dwu­dzie­sto­wiecz­nych. Podróż przez Skan­dy­na­wię potrwa kil­ka lat, ale na tym nie koniec…

czy­taj dalej
Leśna elektrownia

Leśna elektrownia

Życie na „pełen etat” w dzi­czy fascy­no­wa­ło mnie od dawien daw­na. Pro­gra­my uka­zu­ją­ce życie ludzi w ala­skań­skiej głu­szy sta­ły się w pew­nym momen­cie jedy­ny­mi pro­gra­ma­mi, jakie uka­zy­wa­ły się na moim wyświe­tla­czu. Roz­pa­la­ły wyobraź­nię, inspi­ro­wa­ły, aż wresz­cie dały porząd­ne­go kopa: „JA TEŻ TAK CHCĘ!”. Stać się samo­wy­star­czal­nym, nie­za­leż­nym i wol­nym. No i tak wpa­dłem – jak śliw­ka w kom­pot, zanu­rza­jąc się po uszy w taki wła­śnie leśny nurt off-grid.

czy­taj dalej
Dieta wyprawowa

Dieta wyprawowa

Przy­go­to­wu­jąc się do wypra­wy nale­ży trzy­mać się kil­ku pod­sta­wo­wych zasad, któ­re są wspól­ne dla wędró­wek week­en­do­wych i tych dłuż­szych. Gene­ral­nie – żyw­ność powin­na być lek­ka i pożyw­na (skon­den­so­wa­na, musi zaj­mo­wać jak naj­mniej miej­sca, lecz jed­no­cze­śnie dostar­czać dużo ener­gii) oraz być względ­nie szyb­ka do przygotowania.

czy­taj dalej