BLOG

Leśna elektrownia

Leśna elektrownia

Życie na „pełen etat” w dzi­czy fascy­no­wa­ło mnie od dawien daw­na. Pro­gra­my uka­zu­ją­ce życie ludzi w ala­skań­skiej głu­szy sta­ły się w pew­nym momen­cie jedy­ny­mi pro­gra­ma­mi, jakie uka­zy­wa­ły się na moim wyświe­tla­czu. Roz­pa­la­ły wyobraź­nię, inspi­ro­wa­ły, aż wresz­cie dały porząd­ne­go kopa: „JA TEŻ TAK CHCĘ!”. Stać się samo­wy­star­czal­nym, nie­za­leż­nym i wol­nym. No i tak wpa­dłem – jak śliw­ka w kom­pot, zanu­rza­jąc się po uszy w taki wła­śnie leśny nurt off-grid.

czy­taj dalej
Dieta wyprawowa

Dieta wyprawowa

Przy­go­to­wu­jąc się do wypra­wy nale­ży trzy­mać się kil­ku pod­sta­wo­wych zasad, któ­re są wspól­ne dla wędró­wek week­en­do­wych i tych dłuż­szych. Gene­ral­nie – żyw­ność powin­na być lek­ka i pożyw­na (skon­den­so­wa­na, musi zaj­mo­wać jak naj­mniej miej­sca, lecz jed­no­cze­śnie dostar­czać dużo ener­gii) oraz być względ­nie szyb­ka do przygotowania.

czy­taj dalej