Witaj­cie. Tak jak wspo­mi­na­łem na gru­pie, uru­cha­mia­my stre­fę PATRONITE. Jak na razie jest to demo stre­fy, jesz­cze nad nią pra­cu­ję. Sama kwe­stia dostę­pu do stre­fy dla zalo­go­wa­nych nie jest jesz­cze roz­wią­za­na, szu­kam odpo­wied­niej wtycz­ki na WordPress.

Lecz aktu­al­nie chciał­bym Was popro­sić o suge­stie i uwa­gi. Co chcie­li­by­ście, aby się tu poja­wia­ło? Jak Wam się podo­ba design i układ poszcze­gól­nych ele­men­tów? Co Wam prze­szka­dza, co chcie­li­by­ście zmie­nić? Każ­da uwa­ga jest na wagę złota!