Poza światem

Poza światem

Oczy me otwar­ły się przed godzi­ną pią­tą, choć wypły­wa­ło z nich wyczer­pa­nie wypeł­nio­ne były ambi­cją poko­na­nia nie­złe­go odcin­ka. Nie­strasz­ne były dla nich zapo­wia­da­ne desz­cze i wia­try osią­ga­ją­ce sześć węzłów. Peł­ne rów­nież...
Pierwsze kilometry 2022

Pierwsze kilometry 2022

Wybi­ła godzi­na 7:00, obo­zo­wą ciszę – choć roz­śpie­wa­ną przez pta­ki – prze­szył dźwięk budzi­ka. Jakoś z zamknię­ty­mi ocza­mi odna­la­złem wino­waj­cę, a potem jed­nym okiem wyłą­czy­łem jego jazgo­tli­we brzmie­nie. Wte­dy doj­rza­łem – mam...
Budowa strefy

Budowa strefy

Witaj­cie. Tak jak wspo­mi­na­łem na gru­pie, uru­cha­mia­my stre­fę PATRONITE. Jak na razie jest to demo stre­fy, jesz­cze nad nią pra­cu­ję. Sama kwe­stia dostę­pu do stre­fy dla zalo­go­wa­nych nie jest jesz­cze roz­wią­za­na,...