Kompas Osobisty

Wywiad z Toma­szem Paterskim

Tomasz Paterski – Leśne Rzemiosło.

“Tomasz Pater­ski. Podróż­nik, rze­mieśl­nik oraz instruk­tor sztu­ki prze­trwa­nia. Na co dzień zwią­za­ny z tra­per­skim rze­mio­słem, samo­dziel­nie wyko­nu­je ekwi­pu­nek na swo­je wypra­wy w pół­noc­ne obsza­ry taj­gi. Orga­ni­za­tor wie­lu wypraw i szko­leń, zało­ży­ciel Leśne­go Rzemiosła.”

Tymi sło­wa­mi Szcze­pan Zmar­z­liń­ski, twór­ca por­ta­lu Kom­pas Oso­bi­sty jak i autor książ­ki pod tym samym tytu­łem, roz­po­czął ze mną krót­ki wywiad. Trzy­na­ste­go wrze­śnia 2018 roku ten­że wywiad ujrzał świa­tło dzien­ne, przed­sta­wia­jąc czy­tel­ni­kom Szcze­pa­na moje spoj­rze­nie na fach jakim się zaj­mu­ję, a tak­że – być może – inspi­ru­jąc innych do wyj­ścia w dzicz. Wywiad dostęp­ny jest pod adre­sem: klik.

1. Co dobre­go poprzez swo­ją pra­cę wno­sisz do życia innych?

Myślę, że przede wszyst­kim zarad­ność. Ale tak­że wzmac­nia­nie psy­chi­ki kie­dy ludzie prze­cho­dzą przez cięż­kie warun­ki na szko­le­niu lub wypra­wie, natu­ral­nie poja­wia się wia­ra w swo­je moż­li­wo­ści. Poza tym pomi­mo cięż­kich warun­ków dostar­czam wie­le rado­ści – kie­dy na przy­kład uda im się roz­pa­lić ogień tra­dy­cyj­ną meto­dą. Obco­wa­nie na łonie natu­ry to tak­że otwie­ra­nie ludziom oczu na to, co ich ota­cza. Zgłę­bia­nie wie­dzy na temat przy­ro­dy, ist­nie­ją­cych w niej mecha­ni­zmów i zależ­no­ści skut­ku­je więk­szym zro­zu­mie­niem nasze­go miej­sca na pla­ne­cie. Bush­craft w swej isto­cie poprzez rekre­ację przede wszyst­kim poma­ga nabrać umie­jęt­no­ści, któ­re kie­dyś mogą ura­to­wać życie.

2. Co Cię naj­bar­dziej poru­sza, fascy­nu­je w Two­jej pracy?

Wol­ność i total­na swo­bo­da kie­dy prze­mie­rzam dzi­kie ostę­py na dłu­gich wypra­wach. Kie­dy rano wycho­dzę z schro­nie­nia a nad hory­zon­tem leni­wie wscho­dzi słoń­ce, roz­pa­lam ogień i zale­wam poran­ną kawę. Dooko­ła gęsty świer­ko­wy las, szcze­ka­ją­cy w odda­li kozioł i w powie­trzu uno­szą­ca się woń kawy i żywi­cy. Wte­dy docie­ra, że wszyst­ko jest takie jakie być powin­no, że jestem we wła­ści­wym miej­scu we wła­ści­wym cza­sie. Paku­ję się do kana­dyj­ki i pły­nę dalej delek­tu­jąc się tym sta­nem. To jest wła­śnie to… Ale tak­że szczę­śli­we twa­rze uczest­ni­ków wypraw i szko­leń, ogrom­ną satys­fak­cję spra­wia mi widok kie­dy oso­ba nie obe­zna­na z tema­tem po kil­ku dniach potra­fi zadbać o pod­sta­wo­we kwe­stie w obo­zo­wym życiu.

3. Jaką masz misję, jakie jest Two­je przesłanie?

Nie podą­żać tam gdzie wie­dzie ścież­ka. Zamiast tego iść tam gdzie jej nie­ma i wyty­czyć szlak. Robić to, co się kocha.