Obywatel Świata

Live z Toma­szem Paterskim

Obywatel Świata vs Tomasz Paterski

Witaj­cie! 🙂 Po dość dłu­giej prze­rwie wra­ca­my z powro­tem 🌲🌲🌲 I to nie na chwi­lę! ⏳ Z nowym zespo­łem 🤝 Mamy dla Was coś nie­sztam­po­we­go. Duże­go, dzi­kie­go i wyry­wa­ją­ce­go z domo­wych pie­le­szy 💪 Roz­pa­la­ją­ce­go wyobraź­nię i chęć rusze­nia w nie­zna­ne 💨🔥❄️☀️⛈ Od dziś będzie­my Wam powo­li, lecz kon­se­kwent­nie 🤛 odkry­wać to, z czym Tho­mas Paterski

zma­ga się od pra­wie dwóch lat, a kolej­ne lata zma­gań jesz­cze przed nim 🏕🐕⛈🔥🚣‍♂️🏔 Dziś spe­cjal­nie dla Oby­wa­tel Świata

👈 uchy­lił rąb­ka tajem­ni­cy, jakie­go pod­jął się wyzwa­nia 🤠 Zapra­sza­my zatem do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia wywiadu! 📽📺🎙