Strefa PATRONITE

Sámii­Land Expe­di­tion 2021
PRZEJDŹ DO STREFY

PATRONITE – TO MY I WY!

Wasze wspar­cie zmie­nia bar­dzo wie­le! Dla­cze­go? Ponie­waż w naszej dzia­łal­no­ści podróż­ni­czej ceni­my sobie nie­za­leż­ność oraz wol­ność; bez sztyw­nej hie­rar­chii pio­no­wej; bez pod­mio­tów decy­du­ją­cych i sta­wia­ją­cych swo­je warun­ki. Tę nie­za­leż­ność zapew­nia­ją nam lojal­ni obser­wa­to­rzy, czy­li Wy. W peł­ni wia­ry nazy­wa­my to sytu­acją WIN-WIN”, gdzie par­ty­cy­pu­ją dwie zwy­cię­skie stro­ny. MY – któ­rzy może­my podró­żo­wać jak chce­my i dzie­lić się z Wami wszyst­kim, co poja­wi się na naszym tra­per­skim szla­ku, i WY – któ­rzy może­cie korzy­stać z całej wie­dzy, wska­zó­wek i cie­ka­wo­stek w obsza­rze naszej wypra­wy. Przede wszyst­kim jed­nak – WY rów­nież może­cie w niej uczest­ni­czyć! Dla­te­go wła­śnie decy­du­je­my się na Patro­ni­te… ale nie tyl­ko dla­te­go. Nale­ży mieć na uwa­dze, że w fil­mach podróż­ni­czych widać prze­waż­nie tyl­ko zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­ki i szczę­śli­wych ludzi. Mało kto jed­nak zda­je sobie spra­wę z tru­dów życia zapa­lo­ne­go twór­cy-włó­czy­ki­ja; podróż­ni­ka bez sta­łe­go adre­su zamiesz­ka­nia, cza­sem i głod­ne­go, pozba­wio­ne­go rodzi­ny i przy­ja­ciół u boku oraz nor­mal­nych relacji.

Owszem: nie każ­dy potra­fi żyć w taki spo­sób, ale my chce­my Wam poka­zać, że moż­na korzy­stać z tych chwil i żyć peł­nią życia – mimo przej­ścio­wych kry­zy­sów! Poka­że­my Wam tę rze­czy­wi­stość bez kolo­ry­zo­wa­nia, w prze­ko­na­niu, że ta wybro­ni się sama. Patro­ni­te to tak­że umo­wa mię­dzy nami i Wami, że – z nie­zbęd­ną dozą bez­pie­czeń­stwa i sta­bi­li­za­cji – będzie­my w sta­nie dalej two­rzyć dla Was fil­my, opi­sy­wać Wam nasze przy­go­dy oraz krze­wić ideę życia pro­ste­go i praw­dzi­we­go; na łonie natu­ry, w per­ma­nent­nym połą­cze­niu ze źró­dłem. Ideę życia poza zasię­giem cywi­li­za­cyj­nej pre­sji kapry­sów, chy­trze pod­szy­wa­ją­cych się pod potrze­by. Jeste­śmy nie­sa­mo­wi­cie wdzięcz­ni za oka­za­ne nam zaufa­nie – to dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu może­my robić dalej to, co kocha­my i w co wie­rzy­my, jed­no­cze­śnie dając innym prze­strzeń do samo­re­ali­za­cji, a tak­że poka­zu­jąc Wam inny, wspa­nia­ły świat…

W NASZEJ STREFIE

Śle­dze­nie na żywo: będziesz mógł się dowie­dzieć, gdzie aktu­al­nie się znaj­du­je­my, a to dzię­ki inte­rak­tyw­nej mapie któ­rą aktu­ali­zu­je­my poprzez współ­rzęd­ne GPS;

Będziesz na bie­żą­co: tyl­ko w naszej stre­fie infor­ma­cje o aktu­al­nym prze­bie­gu wypra­wy poja­wia­ją się na bie­żą­co! Rela­cje, krót­kie fil­my, szyb­kie zdję­cia, nie­bez­piecz­ne, jak i zabaw­ne sytu­acje – tyl­ko tutaj!

Przed­pre­mie­ro­wo: tyl­ko tu obej­rzysz fil­my z naszej wypra­wy przed ich ofi­cjal­ną premierą!

Histo­rie: tyl­ko w zamknię­tej stre­fie ujrzysz nie­pu­bli­ko­wa­ne gdzie indziej zdję­cia oraz kart­ki z dzien­ni­ków podróży!

Rela­cje na żywo: raz w mie­sią­cu – pro­sto z nasze­go obo­zu – prze­pro­wa­dza­my wspól­nie live stre­am. Odpo­wie­my wte­dy na Two­je pyta­nia, a tak­że poka­że­my, jak nam się miesz­ka na tra­per­skim szlaku!

Gdy wkro­czysz do nasze­go gro­na, umie­ści­my Cię tak­że na liście Patro­nów oraz odwdzię­czy­my się doda­niem Cię do naszej zamknię­tej gru­py na Face­bo­oku. Tam cze­ka­ją na Cie­bie kon­sul­ta­cje i gło­so­wa­nia: cza­sem zasta­na­wia­my się, w jakim kie­run­ku podą­żać z naszym kon­ten­tem. Co jesz­cze może Cię zain­te­re­so­wać? Może to, co jada­my? Albo jak wyglą­da nasz pora­nek? Lub któ­re zdję­cie będzie lep­sze na okład­kę do naszej książ­ki? Od cza­su do cza­su będziesz mógł spo­dzie­wać się ankiet doty­czą­cych wie­lu podob­nych tema­tów. W naszej stre­fie orga­ni­zu­je­my tak­że kon­kur­sy! A do wygra­nia są mię­dzy inny­mi ręcz­nie szy­te przez nas wyro­by ze skó­ry.

Poza tym – sub­skry­bu­jąc wybra­ny próg na naszym pro­fi­lu Patro­ni­te odwdzię­czy­my się moż­li­wo­ścią prze­pro­wa­dza­nia pry­wat­nych roz­mów, w któ­rych odpo­wie­my Tobie na każ­de zada­ne pyta­nie, opo­wie­my, co u nas i jak prze­bie­ga wyprawa.

Ale to nie koniec! Oso­by sub­skry­bu­ją­ce nasz pro­fil otrzy­mu­ją raba­ty na nasze dru­ko­wa­ne książki.

A jeśli już mowa o książ­kach, to każ­dy Patron z zasa­dy jest wymie­nio­ny z imie­nia i nazwi­ska na liście Patro­nów w naszych książkach!

WASZE WSPARCIE PRZEZNACZYMY NA:

  • pokry­cie sta­łych kosz­tów pro­duk­cji fil­mów, zdjęć i tre­ści pisa­nych: pomoc mon­ta­żo­wa, obrób­ka zdjęć, korek­ta tre­ści, pomoc w publi­ka­cji kon­ten­tu w social media, bac­kup, chmu­ra danych;
  • zakup żyw­no­ści dla mnie i psie­go kompana;
  • opie­ka wete­ry­na­ryj­na dla Nanooka;
  • zakup mate­ria­łów do repe­ra­cji ekwi­pun­ku oraz kupno/wymiana zużytych/zagubionych ele­men­tów ekwipunku;
  • ulep­sza­nie sprzę­tu foto-wideo;
  • utrzy­ma­nie łącza internetowego;
  • wizy i inne opła­ty administracyjne;
  • hosting i domenę;
  • inne rze­czy, któ­re poma­ga­ją w roz­wo­ju pro­jek­tu Leśne Rze­mio­sło, a w szcze­gól­no­ści wypra­wy SámiiLand Expe­di­tion 2021.

Za wspar­cie chce­my zre­wan­żo­wać się w jak naj­bar­dziej hoj­ny i cie­ka­wy spo­sób. Tak oto, po sub­skry­bo­wa­niu wybra­ne­go pro­gu na naszym pro­fi­lu Patro­ni­te, uzy­skasz dostęp do naszej stre­fy i tre­ści jako­ści pre­mium. Mie­sięcz­nie kosz­tu­je Cię to nie­wie­le – nawet tyle, co kawa. Otrzy­mu­jesz za to wie­le fraj­dy, zaś my może­my kon­ty­nu­ować naszą wypra­wę dooko­ła Pół­wy­spu Skan­dy­naw­skie­go!