Traperskie Przygody

Krót­ko­me­tra­żo­we opo­wie­ści z ser­ca dziczy!
przejdź do filmów

Tra­per­skie Przy­go­dy to roz­ryw­ka i mądrość w jed­nym! W tych krót­ko­me­tra­żo­wych fil­mach z naszej aktu­al­nej wypra­wy dooko­ła Skan­dy­na­wii, poka­zu­je­my fascy­nu­ją­ce, i zamknię­te histo­rie. Choć każ­dy odci­nek jest inny, całą serię war­to oglą­dać w kolej­no­ści, bowiem odcin­ki łączą się w logicz­ny ciąg zda­rzeń. To seria, któ­ra spa­ja roz­ryw­kę z prak­tycz­ny­mi pora­da­mi i cie­ka­wost­ka­mi, dzię­ki cze­mu moż­na wynieść z sean­su wie­le prak­tycz­nych paten­tów. Nie zabrak­nie tu dzi­kiej kuch­ni, jak i kunsz­tu tra­per­skie­go fachu. Zoba­czysz jak radzi­my sobie w dzi­czy budu­jąc zimo­we schro­nie­nia; jak repe­ru­je­my ekwi­pu­nek; jak poko­nu­je­my trud­ny teren. Będzie­my prze­mie­rzać dzicz za pomo­cą canoe, wóz­ka, sań… jak i łap! Podzi­wiaj pięk­ne kra­jo­bra­zy i dowiedz się, co zabra­li­śmy ze sobą do ser­ca Skan­dy­naw­skiej dzi­czy. Dodat­ko­wo, całość przy­pra­wio­na jest szczyp­tą „psie­go” humo­ru, coby nie było zbyt sztyw­niut­ko. Odkry­waj, ucz się i ciesz się nie­za­po­mnia­ną przy­go­dą wraz z nami!

SPIS ODCINKÓW ORAZ EMISJA

„Tra­per­skie Przy­go­dy” udo­stęp­nia­ne są na naszym kana­le YouTu­be, gdzie ofi­cjal­ne pre­mie­ry odby­wa­ją się w pierw­szą nie­dzie­lę każ­de­go mie­sią­ca o godzi­nie 17:00. Jeśli nie chcesz cze­kać, możesz obej­rzeć je przed­pre­mie­ro­wo i bez reklam każ­dy oci­nek (zanim tra­fi na YouTu­be), udo­stęp­nia­ny jest w zamknię­tej gru­pie na Face­bo­ok dla sub­skry­ben­tów nasze­go pro­fi­lu Patro­ni­te. To wyraz wdzięcz­no­ści dla naszych Patro­nów za wspar­cie, jakie otrzy­mu­je­my każ­de­go mie­sią­ca. Dzię­ki temu wspar­ciu powsta­je seria „Tra­per­skie Przygody”!

Odc. I

Reko­ne­sans, spra­wia­nie ryby i let­ni obóz

W tym odcin­ku prze­nie­sie­my się w dzicz do nasze­go let­nie­go obo­zu. To wła­śnie z nie­go wyru­szy­my na nie­zwy­kłą tra­per­ską przy­go­dę – reko­ne­sans dzi­kie­go jezio­ra Lisjön poło­żo­ne­go w regio­nie Dalar­na w Szwe­cji. Zba­da­my kil­ka uro­kli­wych miejsc, i znaj­dzie­my naj­lep­szą miej­sców­kę pod zbu­do­wa­nie zimo­wi­ska. Ale to nie wszyst­ko! Przed­sta­wi­my Wam tak­że nie­zwy­kłą kuli­nar­ną przy­go­dę, gdyż poka­żę Wam jak spra­wić rybę i wycza­ro­wać z niej pysz­ne dania.

Odc. II

Budo­wa zimo­we­go schronienia

Jesień zawi­ta­ła na nasz szlak, a my spie­szy­my się przed nadej­ściem opa­dów śnie­gu aby, jak co roku, przy­go­to­wać się do spę­dze­nia zimy w dzi­czy. Krok po kro­ku będzie­my śle­dzić pro­ces powsta­wa­nia plat­for­my z bali, na któ­rej zamon­to­wa­łem namiot wraz z pie­cem. Choć ten odci­nek nie jest obfi­tu­ją­cy w obszer­ne komen­ta­rze, bacz­ne oko dostrze­że prak­tycz­ne tri­ki i pomy­sły. Ale to nie wszyst­ko! Przed­sta­wi­my Wam tak­że trud pozy­ski­wa­nia drew­na opałowego.

Odc. III

Budo­wa leśnej elek­trow­ni off-grid

Tym razem będzie­my świad­ka­mi pro­ce­su budo­wy leśnej elek­trow­ni zasi­la­nej ener­gią z wia­tru i słoń­ca. Dzię­ki instruk­ta­żo­wi udzie­lo­ne­mu przez pra­cow­ni­ka fir­my EBMiA, z któ­rą współ­pra­cu­je­my, uda­ło mi się skom­ple­to­wać wszyst­kie ele­men­ty i stwo­rzyć dzia­ła­ją­cy sys­tem! Dodat­ko­wo, przy­go­tu­je­my żela­zny zapas drew­na opa­ło­we­go na nad­cho­dzą­ce mro­zy. Wypeł­ni­my nim obie dre­wut­nie oraz zaopa­trzy­my obóz w żyw­ność na zimę.

Odc. IV

Czwar­ty odci­nek w produkcji!