Regulamin Bloga prowadzonego przez Leśne Rzemiosło Tomasz Paterski

 

1. Defi­ni­cje ter­mi­nów wystę­pu­ją­cych w Regu­la­mi­nie: 

a. Regu­la­min – niniej­szy dokument.

b. Wła­ści­ciel – wła­ści­ciel Blo­ga, pro­wa­dzo­ne­go w ramach Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go Leśne Rze­mio­sło. Wła­ści­cie­lem Blo­ga jest Tomasz Pater­ski.

c. Ser­wis Inter­ne­to­wy: Leśne Rze­mio­sło.

d. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su – admi­ni­stra­to­rem Blo­ga pro­wa­dzo­ne­go w ramach Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go jest Tomasz Pater­ski, zamiesz­ka­ły Osie­dle Sło­wiań­skie 56, 63–112 Maniecz­ki, Pol­ska. 

e. Blog – stro­na inter­ne­to­wa pro­wa­dzo­na przez Wła­ści­cie­la w ramach Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go poświę­co­na jego dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz wyda­rze­niom z nią zwią­za­nym, umoż­li­wia­ją­ca Wła­ści­cie­lo­wi publi­ko­wa­nie tek­stów oraz innych mate­ria­łów, a Użyt­kow­ni­kom i Gościom zapo­zna­wa­nie się z tek­sta­mi oraz inny­mi mate­ria­ła­mi zamiesz­czo­ny­mi w Blo­gu, zaś Użyt­kow­ni­kom wyra­ża­nie wła­snych opinii.

f. Opi­nia – komen­tarz do mate­ria­łu opu­bli­ko­wa­ne­go na Blogu.

g. Użyt­kow­nik – oso­ba korzy­sta­ją­ca z Blo­ga po zare­je­stro­wa­niu w ser­wi­sie inter­ne­to­wym; czy­ta­ją­ca lub komen­tu­ją­ca opu­bli­ko­wa­ne wpi­sy oraz mate­ria­ły i opi­nie Użytkowników.

h. Gość – oso­ba korzy­sta­ją­ca z Blo­ga bez zare­je­stro­wa­nia w ser­wi­sie inter­ne­to­wym; wyłącz­nie czy­ta­ją­ca opu­bli­ko­wa­ne wpi­sy oraz mate­ria­ły i opi­nie Użytkowników.

2. Regu­la­min okre­śla zasa­dy pro­wa­dze­nia oraz korzy­sta­nia z Blo­ga, komen­to­wa­nia i cyto­wa­nia umiesz­czo­nych na Blo­gu materiałów.

3. Nazwa Blo­ga, jego kon­cep­cja, wygląd gra­ficz­ny i opro­gra­mo­wa­nie jak rów­nież wpi­sy oraz mate­ria­ły publi­ko­wa­ne przez Przed­się­bior­cę na Blo­gu pod­le­ga­ją ochro­nie prawnej.

4. Blog:

a. sta­no­wi for­mę dzia­łal­no­ści mar­ke­tin­go­wej a więc źró­dło infor­ma­cji na temat funk­cjo­no­wa­nia i dzia­łal­no­ści Przed­się­bior­cy i jego pro­duk­tów oraz usług

b. słu­ży wymia­nie opi­nii pomię­dzy Użyt­kow­ni­ka­mi a Przedsiębiorcą.

c. Nie jest miej­scem gdzie publi­ku­je się ofer­ty, cen­ni­ki lub przyj­mu­je zamówienia

5. Blog jest stro­ną inter­ne­to­wą zało­żo­ną w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym obej­mu­ją­cą wpi­sy Przed­się­bior­cy oraz opu­bli­ko­wa­ne przez nie­go materiały.

6. Użyt­kow­ni­cy, po zare­je­stro­wa­niu w Ser­wi­sie Inter­ne­to­wym zgod­nie z jego regu­la­mi­nem wpro­wa­dzo­nym przez Admi­ni­stra­to­ra, mogą komen­to­wać opu­bli­ko­wa­ne wpi­sy oraz mate­ria­ły. Użyt­kow­nik Blo­ga publi­ku­jąc opi­nie na Blo­gu wyra­ża zgo­dę na publi­ka­cję przez Admi­ni­stra­to­ra nic­ka oraz zdję­cia na Blo­gu pod napi­sa­ny­mi przez sie­bie opi­nia­mi. Zgod­nie z regu­la­mi­nem Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go, Użyt­kow­ni­kom Blo­ga przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich popra­wia­nia. Admi­ni­stra­tor danych, któ­rym jest Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su, zbie­ra zgod­nie z regu­la­mi­nem Ser­wi­su Internetowego.

7. Goście mogą wyłącz­nie czy­tać opu­bli­ko­wa­ne wpi­sy oraz materiały.

8. Przed­się­bior­ca zastrze­ga sobie pra­wo do, za pośred­nic­twem Administratora:

a. usu­nię­cia lub nie­do­pusz­cze­nia do publi­ka­cji opi­nii zawie­ra­ją­cych sfor­mu­ło­wa­nia wul­gar­ne, powszech­nie uzna­wa­ne za obe­lży­we oraz zawie­ra­ją­ce tre­ści pozo­sta­ją­ce w sprzecz­no­ści z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, dobry­mi oby­cza­ja­mi lub naru­sza­ją­ce pra­wa osób trzecich.

b. usu­nię­cia lub nie­do­pusz­cze­nia do publi­ka­cji opi­nii zawie­ra­ją­cych lub sta­no­wią­cych rekla­my innych pod­mio­tów gospo­dar­czych, ich pro­duk­tów lub usług,

c. usu­nię­cia lub nie­do­pusz­cze­nia do publi­ka­cji opi­nii nie­zwią­za­nych z tema­ty­ką wpi­sów oraz mate­ria­łów opu­bli­ko­wa­nych na Blogu.

Nie­za­leż­nie od powyż­sze­go, Admi­ni­stra­tor jest upraw­nio­ny do usu­nię­cia lub nie­do­pusz­cze­nia do publi­ka­cji opi­nii nie­zgod­nych z regu­la­mi­nem Ser­wi­su Internetowego.

9. Użyt­kow­nik, w gra­ni­cach okre­ślo­nych przez regu­la­min Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go,  ma pra­wo publi­ko­wać swo­je wła­sne opi­nie, w tym te kry­tycz­ne wobec poru­szo­ne­go tema­tu oraz opi­nii innych użyt­kow­ni­ków. Ma rów­nież obo­wią­zek pamię­tać o zacho­wa­niu odpo­wied­niej for­my wypo­wie­dzi i prze­strze­ga­niu zasad moral­nych. Kry­ty­ka skie­ro­wa­na pod adre­sem Przed­się­bior­cy lub jego ofer­ty pro­duk­to­wej bądź pod adre­sem Admi­ni­stra­to­ra powin­na opie­rać się na fak­tach i być popar­ta mery­to­rycz­ny­mi argumentami.

10. Każ­dy Użyt­kow­nik oraz Gość korzy­sta­ją­cy z Blo­ga jest zobo­wią­za­ny prze­strze­gać niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, nie­za­leż­nie od obo­wiąz­ku prze­strze­ga­nia regu­la­mi­nu Ser­wi­su Inter­ne­to­we­go. Każ­dy Użyt­kow­nik oraz Gość zobo­wią­zu­je się w szcze­gól­no­ści do powstrzy­my­wa­nia się od jakich­kol­wiek dzia­łań, któ­re mogły­by utrud­niać lub zakłó­cać funk­cjo­no­wa­nie Ser­wi­su oraz podej­mo­wa­nia jakich­kol­wiek dzia­łań na szko­dę Przed­się­bior­cy, Admi­ni­stra­to­ra, Użyt­kow­ni­ków oraz Gości.

11. Zabro­nio­ne jest uży­wa­nie słów powszech­nie uzna­wa­nych za obe­lży­we. Zabra­nia się wyko­rzy­sty­wa­nia Blo­ga w spo­sób sprzecz­ny lub nie­wła­ści­wy z jego celem spo­łecz­no­ścio­wym. Nie­do­zwo­lo­ne jest w szcze­gól­no­ści umiesz­cza­nie tre­ści o cha­rak­te­rze ero­tycz­nym czy por­no­gra­ficz­nym, naru­sza­ją­cych zarów­no pol­skie jak i mię­dzy­na­ro­do­we nor­my praw­ne oraz moral­ne, obra­zu­ją­cych lub pro­pa­gu­ją­cych prze­moc, nie­na­wiść, dys­kry­mi­na­cję (raso­wą, kul­tu­ro­wą, etnicz­ną, reli­gij­ną lub filo­zo­ficz­ną itp.), naru­sza­ją­cych dobra oso­bi­ste lub obra­ża­ją­cych god­ność innych osób. Zabra­nia się rów­nież roz­sy­ła­nia spa­mu i nie­za­mó­wio­nej infor­ma­cji han­dlo­wej oraz upra­wia­nia dzia­łal­no­ści komer­cyj­nej, rekla­mo­wej, pro­mo­cyj­nej itp.

12. Opi­nia może zostać opu­bli­ko­wa­na przez każ­de­go Użyt­kow­ni­ka, w momen­cie wpi­sa­nia swo­je­go nic­ka, imie­nia i nazwi­ska oraz adre­su e‑mail w odpo­wied­nie pola dia­lo­go­we udo­stęp­nio­ne pod wpi­sa­mi oraz mate­ria­ła­mi opu­bli­ko­wa­ny­mi przez Przedsiębiorcę.

13. Komen­tarz poja­wi się na stro­nie w momen­cie uzy­ska­nia akcep­ta­cji przez Admi­ni­stra­to­ra, z wyjąt­kiem sytu­acji, gdy zosta­nie w spo­sób auto­ma­tycz­ny zakwa­li­fi­ko­wa­ny jako spam.

14. Ani Przed­się­bior­ca, ani Admi­ni­stra­tor nie są stro­ną w kon­flik­tach pomię­dzy Użyt­kow­ni­ka­mi Bloga.

15. Ani Przed­się­bior­ca, ani Admi­ni­stra­tor nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści prze­ka­zy­wa­ne i publi­ko­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ków. Tre­ści umiesz­cza­ne przez Użyt­kow­ni­ków nie są poglą­da­mi i opi­nia­mi Przed­się­bior­cy ani Admi­ni­stra­to­ra. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie jed­nak pra­wo do: reda­go­wa­nia, skra­ca­nia tek­stów, bądź usu­nię­cia tre­ści zabro­nio­nych przez pra­wo, wul­gar­nych, obraź­li­wych lub w inny spo­sób naru­sza­ją­cych zasa­dy współ­ży­cia społecznego.

16. Przedsiębiorca:

a. nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zakłó­ce­nia w funk­cjo­no­wa­niu Blo­ga wywo­ła­ne siłą wyż­szą, awa­rią sprzę­tu lub nie­do­zwo­lo­ną inge­ren­cją Użytkowników.

b. nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za cza­so­wą nie­moż­ność korzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ków z funk­cji Blo­ga, wyni­ka­ją­cą z doko­ny­wa­nia zmian i ulep­szeń w sys­te­mie. O prze­rwach tech­nicz­nych i cza­sie ich trwa­nia Użyt­kow­ni­cy zosta­ną powia­do­mie­ni poprzez zamiesz­cze­nie komu­ni­ka­tu pod adre­sem: https://lesnerzemioslo.com

c. nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści prze­ka­zy­wa­ne i publi­ko­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ków. Użyt­kow­nik zamiesz­cza­ją­cy tre­ści zabro­nio­ne może ponieść odpo­wie­dzial­ność kar­ną oraz cywil­ną wzglę­dem Przed­się­bior­cy, Admi­ni­stra­to­ra bądź innych Osób.

Ani Przed­się­bior­ca, ani Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za dzia­ła­nia innych osób, ani za wyko­rzy­sta­nie przez nie danych użyt­kow­ni­ków nie­zgod­nie z celem dzia­ła­nia Bloga.

17. Wszel­kie dane opu­bli­ko­wa­ne przez Przed­się­bior­cę na Blo­gu pocho­dzą ze źró­deł, któ­re Przed­się­bior­ca uznał za rze­tel­ne i spraw­dzo­ne. Z uwa­gi jed­nak na moż­li­wo­ści wystę­po­wa­nie błę­dów spo­wo­do­wa­nych dzia­ła­nia­mi ludzi lub urzą­dzeń, jak rów­nież innych czyn­ni­ków, Przed­się­bior­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek błę­dy czy pomi­nię­cia, któ­re mogą wystą­pić na Blogu.

18. Żaden frag­ment publi­ka­cji (zawar­tość taka jak: tekst, gra­fi­ka, logo­ty­py, iko­ny, obra­zy, zdję­cia oraz wszel­kie inne dane) pre­zen­to­wa­ny na Blo­gu nie może być powie­la­ny lub roz­po­wszech­nia­ny w żad­nej for­mie i w żaden spo­sób bez uzy­ska­nia pisem­nej zgo­dy od Przed­się­bior­cy i poda­nia źró­dła publi­ka­cji (nazwi­ska auto­ra oraz adre­su strony).

19. Zarów­no publi­ka­cje na Blo­gu, jak i zna­ki gra­ficz­ne, logo­ty­py oraz inne dane są chro­nio­ne pra­wem autor­skim i nale­żą do ich właścicieli.

20. Użyt­kow­nik publi­ku­jąc opi­nię na Blo­gu oświad­cza, że akcep­tu­je w cało­ści posta­no­wie­nia niniej­sze­go Regu­la­mi­nu. Rów­nież korzy­sta­nie z Blo­ga przez Gościa jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją przez nie­go niniej­sze­go Regulaminu.

21. Wszel­kie zakłó­ce­nia w funk­cjo­no­wa­niu Blo­ga mogą być rekla­mo­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka poprzez zgło­sze­nie tego Administratorowi.

22. Zgło­sze­nia rekla­ma­cyj­ne doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Blo­ga będą roz­pa­try­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra zgod­nie z regu­la­mi­nem Ser­wi­su Internetowego.

23. Niniej­szy Regu­la­min jest dostęp­ny pod adre­sem: https://lesnerzemioslo.com.

24. Przed­się­bior­ca zastrze­ga sobie pra­wo do jed­no­stron­nej zmia­ny posta­no­wień Regu­la­mi­nu w każ­dej chwi­li i bez koniecz­no­ści uza­sad­nia­nia przyczyny.

25. W przy­pad­ku doko­na­nia zmian w Regu­la­mi­nie, Przed­się­bior­ca poin­for­mu­je o tym nie­zwłocz­nie Użyt­kow­ni­ków oraz Gości poprzez publi­ka­cję jed­no­li­te­go tek­stu Regu­la­mi­nu na Blogu.

26. Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zu­je od daty jego ogło­sze­nia pod adre­sem: https://lesnerzemioslo.com/regulamin