Tomasz Paterski na antenie Trójki

Audy­cja „Świat z lotu Drozda” 

Tomasz Paterski na antenie Trójki – Programu 3 Polskiego Radia.

Witaj­cie dro­dzy czy­tel­ni­cy. Kto śle­dzi poczy­na­nia pro­jek­tu Leśne Rze­mio­sło, mógł pią­te­go sierp­nia 2018 roku posłu­chać mnie na ante­nie Trój­ki – Pro­gra­mu 3 Pol­skie­go Radia. W audy­cji „Świat z lotu Droz­da” pro­wa­dzo­nej przez Paw­ła Droz­da, opo­wie­dzia­łem Wam co nie­co o nmo­ich wypra­wach. Uchy­li­łem rąb­ka tajem­ni­cy i zdra­dzi­łem Wam co aktu­al­nie robię, ale tak­że opo­wie­dzia­łem jak prze­bie­ga pro­jekt „Rok w cha­cie tra­per­skiej”. Ale to nie tyl­ko, dowie­cie się tak­że o kolej­nym pro­jek­cie, któ­ry nie­ba­wem ujrzy świa­tło dzien­ne! Ci, któ­rzy nie mie­li oka­zji nas posłu­chać, nadal mogą zapo­znać się z audy­cją na stro­nie radia pod adre­sem: klik. 

“Jukon w pół­noc­nej Kana­dzie to roz­le­głe prze­strze­nie zamiesz­ka­łe przez garst­kę ludzi. Na miej­sce chce poje­chać Tomasz Pater­ski, któ­ry pla­nu­je wła­sno­ręcz­nie zbu­do­wać tam cha­tę tra­per­ską i w głu­szy spę­dzić samot­nie rok. Obec­nie jest w trak­cie przy­go­to­wań.”