Witaj­cie! 👋 Chcie­li­by­śmy Was zapro­sić do Radia Nowy Świat, a dokład­niej do audy­cji „W środ­ku dnia”, w któ­rej to – DZIŚ O GODZINIE 13:15 – będzie­my gość­mi 🛶🐕🤠 „W środ­ku dnia” to audy­cja peł­na muzy­ki, zna­ko­mi­tych gości, infor­ma­cji o cie­ka­wych wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych – tak­że tych obję­tych patro­na­tem Radia Nowy Świat. Ponie­dział­ko­wym oko­ło­po­łu­dnio­wym spo­tka­niom ton nada­je Mate­usz Andrusz­kie­wicz – fina­li­sta nabo­ru „Mło­dych Talentów”.
👉Aby posłu­chać audy­cji, zapra­sza­my na: https://nowyswiat.online/
📻Do usły­sze­nia! 🙂