Choć żaden ze mnie „radio­wiec”, dałem się namó­wić (bez opo­rów) na roz­mo­wę z Paw­łem Droz­dem, któ­ry pro­wa­dzi pod­cast Brzmie­nie Świa­ta z lotu Droz­da 📻 Jest to autor­ski pod­cast poświę­co­ny pozna­wa­niu świa­ta oraz temu, co dzie­je się na naszym glo­bie. Z dala od poli­ty­ki i new­sów, przez co roz­mo­wa mogła wybrzmieć wokół naszej wypra­wy, ich pery­pe­tii i… dal­szych planów 🌲🛶🐕
Zapra­sza­my na audy­cję, któ­ra dostęp­na jest pod adre­sem: https://youtu.be/CLqvMss06L0