W górę rzeki

Sámii­Land Expe­di­tion 2021. Tom III
wię­cej

O CZYM JEST KSIĄŻKA?

Trze­ci tom sta­no­wi kon­ty­nu­ację naszych przy­gód, opi­su­jąc trze­ci już etap wypra­wy dooko­ła Skan­dy­na­wii. Mając za sobą ostat­nie przy­go­to­wa­nia do kolej­nych dzie­sią­tek kilo­me­trów szla­ku, wcze­sną wio­sną wyru­szy­my na pół­noc z nasze­go obo­zu zimo­we­go, ulo­ko­wa­ne­go nad jezio­rem Ska­gern. Chwi­lę póź­niej sta­wi­my czo­ła spo­re­mu wyzwa­niu, jakim jest poko­na­nie pod prąd pierw­szej rze­ki tego eta­pu. Tam cze­kać na nas będą wyczer­pu­ją­ce prze­no­ski, ale to dzię­ki nim dotrze­my do wie­lu dzi­kich jezior zanu­rzo­nych w gór­skich doli­nach. Z nich nato­miast wpły­nie­my w kolej­ną suro­wą rze­kę o nazwie Svar­tälven, któ­rą rów­nież będzie­my poko­ny­wać pod prąd, a przy tym bro­dzić po pas w rwą­cych bystrzach i polo­wać na dra­pież­ne szczu­pa­ki, czy­li filar naszej ubo­giej die­ty. Za ich spra­wą pozna­my smak pie­czo­nej wątrób­ki, jak i zupy z łbów oraz krę­go­słu­pów, dopra­wio­nej dzi­ki­mi rośli­na­mi. Nauczy­my się tak­że robić ryb­ne pie­ro­giwędzić mię­so, by z peł­ną spi­żar­nią móc poko­ny­wać kolej­ne kilo­me­try cięż­kie­go terenu.

Niniej­szy tom obej­mu­je też barw­ne spo­tka­nia z dzi­ki­mi miesz­kań­ca­mi prze­past­nej taj­gi. Odsła­nia kuli­sy spo­tka­nia z niedź­wie­dziem, jak i ata­ku pod­stęp­ne­go rysia. Pod­cho­dzić nas będzie tak­że samot­ny wilk, lecz my, czuj­ni, roz­pocz­nie­my przy­go­to­wa­nia do kolej­nej zimy, któ­rą spę­dzi­my w dzi­czy. W naszym obo­zie sta­nie plat­for­ma pod namiot; prze­trans­por­tu­je­my z mia­sta nie­mal dwie­ście kilo­gra­mów zapa­sów, a tak­że zbu­du­je­my hybry­do­wą elek­trow­nię dostar­cza­ją­cą nam ener­gię dzię­ki uprzej­mo­ści słoń­ca i wia­tru. Wresz­cie nadej­dą pierw­sze śnie­gi, siar­czy­ste mro­zy oraz strzał z sie­kie­ry w bro­dę… Jed­nak – cali i zdro­wi – czy­nić będzie­my przy­go­to­wa­nia do wyru­sze­nia na kolej­ny etap naszej wyprawy.

Trud­no stre­ścić w kil­ku zda­niach tę masę przy­gód, któ­re spo­tka­ły nas pod­czas trze­cie­go eta­pu wypra­wy. Podob­nie jak w poprzed­nich czę­ściach, tak i tu Czy­tel­nik znaj­dzie opi­sy powsta­wa­nia tra­per­skie­go schro­nie­nia; budo­wy urzą­dzeń, ekwi­pun­ku; spo­so­bów kon­ser­wa­cji i tech­nik zdo­by­wa­nia poży­wie­nia. Rów­nież w tym tomie instruk­taż mie­sza się praw­dzi­wy­mi przy­go­da­mi, choć dyna­mi­ka zda­rzeń i akcji jest znacz­nie więk­sza (!) niż w poprzed­nich czę­ściach. Obra­zu­je to dosko­na­le poniż­szy film pełnometrażowy:

CECHY KSIĄŻKI

I w tym wyda­niu nic się pod tym wzglę­dem nie zmie­ni­ło. Pra­gnie­my, by była to seria wyjąt­ko­wa, o wyso­kiej jako­ści i pięk­nie pre­zen­tu­ją­ca się w Twej biblio­tecz­ce. Jakość, nie zysk – to sło­wa, któ­re przy­świe­ca­ły nam w podej­mo­wa­niu klu­czo­wych decy­zji. Jak w poprzed­nich czę­ściach, tak i w tej wybra­li­śmy jed­ną z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych form opra­wy: okład­ka twar­da, z warian­tem z blo­ka­mi kle­jo­ny­mi. Dzię­ki kle­jo­wi wyso­kiej jako­ści jest pra­wie tak trwa­ła, jak opra­wa szy­to-kle­jo­na. Do okład­ki zasto­so­wa­ne są tek­tu­ry intro­li­ga­tor­skie o gru­bo­ści 2,5 mm.

Okle­ina jest folio­wa­na mato­wo – z ele­ganc­ką kapi­tał­ką i tasiem­ką w kolo­rze czer­wo­nym; moż­na zazna­czyć nią miej­sce, w któ­rym zakoń­czy­li­śmy czy­ta­nie. Książ­ka zawie­ra trzy­sta czter­dzie­ści stron w for­ma­cie B5 (165x235 mm), zaś jej treść zosta­ła uświet­nio­na zdję­cia­mi oraz mapa­mi. Druk spo­czął na nie­prze­świ­tu­ją­cym papie­rze w kre­mo­wym kolo­rze, któ­ry dosko­na­le współ­gra z naszym tra­per­skim, histo­rycz­nym sty­lem podró­żo­wa­nia. Książ­ka jest dru­ko­wa­na w czar­no-bia­łej kolo­ry­sty­ce, co jesz­cze bar­dziej nawią­zu­je do minio­nej epoki.

Oprócz fizycz­nych ksią­żek przy­go­to­wa­ne zosta­ły tak­że wer­sje cyfro­we – w for­ma­cie inte­rak­tyw­ne­go pli­ku PDF, któ­ry zawie­ra kolo­ro­we zdję­cia. Cyfro­we wyda­nia to pozy­cje skie­ro­wa­ne do tych, któ­rzy pre­fe­ru­ją czy­ta­nie ksią­żek na róż­nych ekra­nach. Jest to jed­nak tak samo świet­ne uzu­peł­nie­nie tra­dy­cyj­ne­go, dru­ko­wa­ne­go wydania.

ZAPYTAJ O KSIĄŻKĘ