Wild Wil­ly – tą mar­kę zapew­ne wie­lu leśnych ludzi, podróż­ni­ków i włó­czy­ki­jów dosko­na­le zna. A kto nie zna – koniecz­nie musi ją poznać! Robią prze­pysz­ną, suszo­ną woło­wi­nę (nie tyl­ko), któ­ra doda­je nam ener­gii w wyma­ga­ją­cych chwi­lach. Wild Wil­ly pro­wa­dzi tak­że swo­je­go blo­ga – na jego łamach, gościn­nie odpo­wie­dzie­li­śmy na kil­ka cie­ka­wych pytań. Jeste­ście cie­ka­wi skąd pomysł na wypra­wę dooko­ła Pół­wy­spu Skan­dy­naw­skie­go? Co jada­my? Skąd nasza pasja do podró­ży w tra­per­skim sty­lu? Jakie mamy dal­sze pla­ny wypra­wo­we? Na te i kil­ka innych pytań znaj­dzie­cie odpo­wie­dzi u Wild Wil­ly! Zapraszamy!

Wywiad dostęp­ny pod adre­sem: https://wildwilly.pl/wild-willy-napedza-lesne-rzemioslo/